Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Gabriel Bednarz

Tytuł: Analiza formalna relacji estetyki i ontologii w filozofii Leona Chwistka

Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotorzy
prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Recenzje

prof. dr hab. Roman Murawski (UAM)
dr hab. Karol Chrobak, (SGGW)

Harmonogram

Zawiadomienie o obronie

Link do spotkania (obrony) w MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I4YWEzYjQtNTkyYS00YTMxLWE4YWYtMjU5NDczMDhhZTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22a388cd1a-1a65-4d8e-94f4-c0090030d2b2%22%7d

Uchwała RDF z dn. 25.11.2021 w sprawie nadania stopnia doktora p. mgr. G. Bednarzowi