Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

§ 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 86/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku:

Zadania rady dyscypliny

 1. Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata.
 3. Do zadań rady dyscypliny należy:
  • 1) nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  • 2) nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  • 3) uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  • 4) współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • 5) współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.
 4. Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.

 


***

Uchwała nr 4/V/2021 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 05 2021 r.

List do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotra Borka i do Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

My, filozofowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupieni w Radzie Dyscypliny, wyrażamy głębokie zaniepokojenie planowanymi przez Władze Uniwersytetu Pedagogicznego zwolnieniami w Instytucie Filozofii i Socjologii. Chcemy pokreślić, że zwalniani pracownicy tego Instytutu odgrywają istotną rolę kulturową w Krakowie i Polsce.

Konsternację wywołuje stosowanie przez Uniwersytet Pedagogiczny nieprzejrzystych reguł traktowania pracowników, które podważają elementarne zasady kultury pracy i prawo człowieka do rzetelnej informacji. Podważa to również klasyczną ideę Uniwersytetu, zgodnie z którą jest on miejscem szerzenia kultury wartości i wiedzy, kultury równości niezależnej od chwilowych tendencji. Zwracamy uwagę na nietransparentność przy podejmowaniu poważnych decyzji kadrowych i brak przedstawienia przez Rektora UP szczegółowych planów restrukturalizacji uczelni, którymi uzasadnia zwalnianie pracowników.

Zdumienie budzą również pomysły wykorzystania w procedurze zwolnień obniżonego wieku emerytalnego dla kobiet, jako że stoją one w sprzeczności      z dobrym obyczajem równego traktowania płci.

Apelujemy do Władz Uczelni o wstrzymanie decyzji i podjęcie z zainteresowanymi rzetelnego dialogu, który pozwoli wypracować środki rozwiązania zaistniałych problemów, które respektują transparentność, rzetelność, kulturę pracy i prawo człowieka do rzetelnej informacji, idee uniwersytetu i równe traktowanie płci.

Link do skanu Uchwały

***

Rada na posiedzeniu 11.03.2021 poparła jednogłośnie “Sprzeciw wobec trybu wprowadzania zmian w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych” Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Link do tekstu Uchwały Rady Dyscypliny Filozofia

Link do “Stanowiska” KNF PAN: https://knf.pan.pl