Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie - informacje ogólne

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 01.10.2019 r.

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 01.10.2019 są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Dokumentem regulującym tę kwestię na Uniwersytecie Jagiellońskim jest komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 r. ws. Zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 r.

Przewody doktorskie, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 roku zamyka się. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ (informacje do kanydatów z otwartym przewodem doktorskim)

- wymagane dokumenty:

1. 2 egzemplarze rozprawy doktorskiej dla recenzentów (jeśli powołanych zostało więcej niż 2-ch recenzentów - po egzemplarzu rozprawy doktorskiej dla każdego z nich),

2. 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej do Archiwum UJ (dwustronnie drukowany, zbindowany)

3. 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej na obronę (tylko w przypadku, gdy obrona odbywa się w trybie stacjonarnym)

4. W wypadku gdy nie jest wybrana komisja doktorska, streszczenie do 10 stron, zgodnie z Uchwałą Rady Dyscypliny Filozofia nr. 1/XI/2019 [patrz tu].

5. Opinia promotora (promotorów) wraz z informacją o dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do dalszego procedowania

6. Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 12 czerwca 2006 r. (oba załączniki podpisane przez kandydata)

7. Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną (z podpisem kandydata i promotora)

8. Płyta CD/DVD z nagraną:
    - pracą doktorską (format PDF lub DOC)
    - skanem oświadczenia o zgodności wersji papierowej z elektroniczną (z podpisami kandydata i promotora)
    - skany załączników nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 12 czerwca 2006 r. (oba załączniki podpisane przez  kandydata)

9. Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim ( każda z wersji jednostronicowa, podpisana przez kandydata i promotora)

Postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wszczynane w nowym trybie (od 01.10.2019 r.) przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Postępowania prowadzone są wg procedury postępowań o nadanie stopni naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie przez Kandydata wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, obowiązkiem doktoranta jest złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów nie później niż do końca 7 semestru studiów. Kandydat kieruje wniosek do Rady Dyscypliny Filozofia.


Warunkiem złożenia wspomnianego wyżej wniosku, jest posiadanie w dorobku:

1) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów) lub
b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), albo rozdziału w takiej monografii, lub
c) dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

Dodatkowo (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) podstawą wszczęcia postępowania do 31.12.2020 mogą być także:

1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonego komunikatem MNiSW z dn. 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów).

Zgodnie z § 20a ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich na UJ, wniosek o  wyznaczenie  promotora  lub  promotorów zawiera:

a) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej a w przypadku braku możliwości wskazania jednej dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora wskazanie dziedziny nauki;

b) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego jeżeli jego udział w postępowaniu jest wskazany;

c) wykaz  prac  naukowych,  twórczych  prac  zawodowych  albo  dorobku  artystycznego  wraz  z  zapisem  dzieł  artystycznych  odpowiednim  ze  względu  na  rodzaj  dzieła  i dokumentacją  ich  publicznej  prezentacji  oraz  informację  o  działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

d) informację   o   przebiegu   przewodu   doktorskiego   lub   postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

Druki do pobrania:

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora
Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego
Wykaz prac naukowych i informacja o działalności popularyzującej naukę
Koncepcja/ konspekt rozprawy doktorskiej