Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie - informacje ogólne

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 01.10.2019 r.

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 01.10.2019 są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Dokumentem regulującym tę kwestię na Uniwersytecie Jagiellońskim jest komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 r. ws. Zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 r.

Przewody doktorskie, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku zamyka się. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.

 

Postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wszczynane w nowym trybie (od 01.10.2019 r.) przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Postępowania prowadzone są wg procedury postępowań o nadanie stopni naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie przez Kandydata wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, obowiązkiem doktoranta jest złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów nie później niż do końca 7 semestru studiów. Kandydat kieruje wniosek do Rady Dyscypliny Filozofia.


Warunkiem złożenia wspomnianego wyżej wniosku, jest posiadanie w dorobku:

1) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów) lub
b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), albo rozdziału w takiej monografii, lub
c) dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

Dodatkowo (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) podstawą wszczęcia postępowania do 31.12.2020 mogą być także:

1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonego komunikatem MNiSW z dn. 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów).

Zgodnie z § 20a ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich na UJ, wniosek o  wyznaczenie  promotora  lub  promotorów zawiera:

a) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej a w przypadku braku możliwości wskazania jednej dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora wskazanie dziedziny nauki;

b) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego jeżeli jego udział w postępowaniu jest wskazany;

c) wykaz  prac  naukowych,  twórczych  prac  zawodowych  albo  dorobku  artystycznego  wraz  z  zapisem  dzieł  artystycznych  odpowiednim  ze  względu  na  rodzaj  dzieła  i dokumentacją  ich  publicznej  prezentacji  oraz  informację  o  działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

d) informację   o   przebiegu   przewodu   doktorskiego   lub   postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

Druki do pobrania:

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora
Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego
Wykaz prac naukowych i informacja o działalności popularyzującej naukę
Koncepcja/ konspekt rozprawy doktorskiej