Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (w przypadku doktoratów i habilitacji sprzed dn. 01.02.2018 stosuje się odpowiednio rozporządzenie obowiązujące w dniu wszczęcia danego postępowania)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego

Pismo do podmiotów dotyczące zakończenia przewodów doktorskich do dnia 31.12.2023 r.

Dokumenty wewnętrzne

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 86/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim wraz z Uchwałą Senatu nr 14/II/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postepowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim  i  Uchwałą nr 57/IX/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia  25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.).

Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 października 2019 roku w sprawie: zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Uchwały Rady Dyscypliny Filozofia

Uchwała nr 1 /XI/2019 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 11 2019 r. (dotyczy wszystkich procedur doktorskich, których nie wybrano jeszcze komisji doktorskiej)

Uchwała nr 2 /XI/2019 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 11 2019 r. w sprawie nadawania doktoratów w oparciu o artykuły opublikowane w czasopismach

Uchwała nr 3/XII/2019 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 12 2019 r.

Uchwała nr 7/I/2020 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 01 2020 r.

Uchwała nr 1/II/2020 Rady Dyscypliny Filozofia z dn. 14 02 2020

Uchwała nr 4/II/2020 Rady Dyscypliny Filozofia z dn. 27 02 2020 w sprawie ustalenia reguł doktoratów prowadzonych w trybie eksternistycznym

Uchwała nr 7/XI/2020 Rady Dyscypliny  z dn. 12 11 2020  w sprawie: przekazania komisjom doktorskim uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie powtarzania egzaminów w przewodach doktorskich

Uchwała nr 9/IV/2021 Rady Dyscypliny Filozofia z dn. 22 05 2021 w sprawie postępowań doktorskich prowadzonych w trybie eksternistycznym

Uchwała nr 10/IX/2021 Rady Dyscypliny Filozofia na UJ z dnia 16.09.2021 w sprawie jednoosobowego podpisywania dokumentów wytworzonych przez komisję habilitacyjną

 

Strategia Rady Dyscypliny Filozofia

Strategia Rady Dyscypliny Filozofia na lata 2020-2024 r.