Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dokumenty wewnętrzne

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 86/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 października 2019 roku w sprawie: zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Uchwały Rady Dyscypliny Filozofia

Uchwała nr 1 /XI/2019 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 11 2019 r. (dotyczy wszystkich procedur doktorskich, których nie wybrano jeszcze komisji doktorskiej)

Uchwała nr 2 /XI/2019 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 11 2019 r. w sprawie nadawania doktoratów w oparciu o artykuły opublikowane w czasopismach

Uchwała nr 3/XII/2019 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 12 2019 r.

Uchwała nr 7/I/2020 Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 01 2020 r.

Uchwała nr 1 II 2020 Rady Dyscypliny Filozofia z dn. 14 02 2020